Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a poučenie o právach na ochranu osobných údajov (ďalej len „Súhlas“)1

1. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných

1.1. Užívateľ (je osoba, ktorá vyplnila registračný formulár za účelom registrovania sa a vytvorenia
Zákazníckeho profilu na web stránke Predajcu www.predpredaj.sk a/alebo
www.predpredaj.zoznam.sk /ďalej len „Stránka“/) vyjadrením súhlasu s obsahom tohto Súhlasu
dobrovoľne udeľuje spoločnosti MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:
47 436 310, DIČ: 202 390 1869, IČ DPH: SK 202 390 1869, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B (ďalej len „Predajca“) súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.3. Súhlasu, a to za účelom:
 informovania o stave Podujatí, na ktoré si Užívateľ kúpil Vstupenku,
 priameho marketingu Predajcu (informovanie o produktoch a službách Predajcu).
 zisťovanie mienky Užívateľa o uskutočnenom Podujatí, ktorého sa Účastník zúčastnil,
 evidencie aktivít Užívateľa v rámci jeho Zákazníckeho profilu.
Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.3. Súhlasu
na dobu trvania jeho Zákazníckeho profilu, ktorý bude Užívateľovi vytvorený na základe úspešnej
registrácie na Stránke.
Užívateľ udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň potvrdzuje, že osobné údaje
ním uvedené v registračnom formulári sú pravdivými a aktuálnymi údajmi o jeho osobe, ktorých
prípadnú zmenu sa Užívateľ zaväzuje oznámiť Predajcovi, a to formou ich aktualizácie v jeho
Zákazníckom profile.
1.2. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať ním udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktorý bol udelený Predajcovi v zmysle tohto Súhlasu, a to vo forme zrušenia svojho Zákazníckeho
profilu. Postup pre zrušenie Zákazníckeho profilu upravuje článok V. Všeobecných obchodných
podmienok Predajcu (ďalej len „VOP“).
1.3. Predajca spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to:
 meno a priezvisko,
 adresa trvalého pobytu (v rozsahu ulica, číslo domu, mesto, PSČ),
 rok narodenia,
 telefónne číslo,
 emailová adresa.
1.4. Predajca je povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia Zákazníckeho profilu
zlikvidovať všetky osobné údaje Užívateľa a o tejto skutočnosti Užívateľa informovať zaslaním e-mailu
na e-mailovú adresu Užívateľa.
1.5. Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek pripomienky, resp. otázky ohľadom ochrany osobných
údajov môže zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: info@predpredaj.sk

2. Poučenie Užívateľa o právach na ochranu osobných údajov

2.1. Užívateľ je o. i. oprávnený od Predajcu požadovať podľa ust. § 28 zákon č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti
najmä:
a) či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
1
Pojmy použité v tomto Súhlase sa zhodujú s pojmami zadefinovanými vo Všeobecných obchodných
podmienkach Predajcu

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu Zákona o ochrane
osobných údajov,
c) informácie o zdroji, z ktorého Predajca ako prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na
spracúvanie,
d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona
o ochrane osobných údajov,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak Predajca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej
osoby.
2.2. Užívateľ má na základe písomnej žiadosti právo u Predajcu namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov
na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných
údajov na účely priameho marketingu.
2.3. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u Predajcu ako prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním
osobných údajov Užívateľa poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
námietka Užívateľa ako dotknutie osoby je oprávnená, Predajca ako prevádzkovateľ je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie Užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia.
2.4. Ak Užívateľ uplatní svoje právo podľa tohto článku Súhlasu
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že si uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom
Užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a
kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Užívateľa; kópiu zápisnice je Predajca ako
prevádzkovateľ povinný odovzdať Užívateľovi,
c) u Sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať Predajcovi ako prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
2.5. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
2.6. Ak Užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva podľa tohto článku
Súhlasu môže uplatniť zákonný zástupca. Po smrti Užívateľa môže jeho práva ktoré mu vyplývali zo
Zákona o ochrane osobných údajov uplatniť blízka osoba.
2.7. Žiadosť Užívateľa podľa bodu 2.1. písm. a) až c), e) až h) tohto článku Súhlasu vybaví
Predajca bezplatne.
2.8. Žiadosť užívateľa podľa bodu 2.1. písm. d) tohto článku Súhlasu vybaví Predajca ako
prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených
vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s
odoslaním informácie Užívateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.9. Predajca ako prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Užívateľa podľa bodu 2.8.
a 2.9. tohto článku Súhlasu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
2.10. Užívateľ vyjadrením súhlasu s obsahom tohto Súhlasu vyhlasuje, že bol poučený o svojich
právach dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajoch. Zároveň si je Užívateľ
vedomý, že akékoľvek jeho práva a povinnosti v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov sú
obsiahnuté v Zákone o ochrane osobných údajoch.