• Domov
 • Revízie, profylaktika a projekčná činnosť

Revízie, profylaktika a projekčná činnosť

elwec.sk - Fotovoltika pre Váš doma
Odborné prehliadky a odborné skúšky:

Naša spoločnosť poskytuje následovné OPaOS:

 • východiskové
 • periodické
 • mimoriadne
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení.

Služby poskytujeme vo všetkých objektoch ako sú napríklad:

Kancelárske a bytové jednotky

Rodinné domy, bungalovy, chaty

Školy, divadlá, štátne objekty, internáty

Reštaurácie, kuchyne, hotely, banky, poisťovne

Zdravotnícke zariadenia

Priemyselné zariadenia

Staveniská, záhrady, prípojky

Fotovoltické elektrárne.

 

Nepozdáva sa vám prevedenie alebo funkčnosť dodanej fotovoltickej elektrárne ?

Dokážeme vám zabezpečiť komplexnú nezávislú prehliadku v zmysle platných noriem a spísať zoznam nevyhovujúcich vecí k prípadnej reklamácií. Dôležitá je aj profylaktika a údržba takýchto systémov po rokoch prevádzky. Predíďte včas poistnej udalosti a nechajte si skontrolovať vašu elektráreň. Na Slovensku je v platnosti norma STN EN IEC 62446-2, ktorá hovorí o Požiadavkách na skúšanie, dokumentáciu a údržbu fotovoltických systémov. Skúška konektorov, meranie izolačného stavu, kontrola termokamerou sú len jedna z mála vecí, ktoré by sa mali v rámci profylaktiky pravidelne realizovať na fotovoltických elektrárňach a tak úspešne zabrániť škodovým udalostiam. Montážou Fv systému starostlivosť nekončí.

Zaregistrovali ste iskrenie vo vašich zásuvkách prípadne v inej časti elektrickej inštalácie ??

Stará elektroinštalácia predstavuje riziko požiaru aj zásahu elektrickým prúdom a môže priamo ohroziť nielen kvalitu vášho bývania, ale aj vaše zdravie či dokonca život. Staré iskriace zásuvky môžu byť posledným volaním po náprave pred poistnou udalosťou.

Odchádzajú vám spotrebiče po určitej pravidelnej dobe používania ?

Problém môže byť v sieti na strane prevádzkovateľa. Podrobnou analýzou vašej siete za pomoci špecializovaných prístrojov vieme vylúčiť chybu na vašej strane ako sú napríklad úbytky napätia .

Aj v prípade iných problémov sa na nás neváhajte obrátiť.

Projekčná činnosť

Projekt na stavebné povolenie/realizačný projekt
Realizujeme vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ako aj realizačné projekty . Vieme vám vypracovať aj dokumentáciu skutkového stavu v prípade, že potrebujete projekt k existujúcej nehnuteľnosti bez projektovej dokumentácie. Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, ako aj na kalkuláciu stavebných nákladov a na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých firiem, ktoré budú stavbu realizovať.

Projekt pre ohlásenie stavby
Projektová dokumentácia pre ohlásenie sa vypracováva v prípade, že predmetná stavba nevyžaduje stavebné povolenie. Ide o stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.
Ide o stavby:

 • Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m
 • Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy
 • Prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu
 • Hlavnej stavby
 • Oplotenie

Rozvádzače/Priemysel/Automatizácia 

Naša spoločnosť používa aj software Eplan , ktorý je určený pre oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky. Software zaujíma jednu z vedúcich pozícií na celom svete vo vývoji softvérových riešení pre výrobu strojov, zariadení a rozvádzačov.

 

Profylaktika

Prečo je nutné robiť profylaktiku?

 • Predchádzate havarijnému stavu ešte pred jeho výskytom a tým zabezpečíte bezproblémový chod stroja , elektrickej inštalácie alebo fotovoltickej elektrárne .
 • Ušetrite peniaze za vzniknuté materiálne škody a následnú opravu elektrického zariadenia v horšom prípade ujme na zdraví.
 • Udržiavate váš systém v prevádzky schopnom a dobrom technickom stave čo sa prejaví aj na jeho životnosti a efektivite výroby. Napríklad v prípade fotovoltickej elektrárne .
 • Vyhnete sa čakacím dobám a nepríjemnostiam pri vymáhaní reklamácie .

Čo zahŕňa prehliadka FV systému ??

Závisí to samozrejme od konkrétneho FV systému inštalovaného na mieste prevádzky . Takisto aj rozsah je rozdielný v prípade rodinného domu a systému do 10 Kw ako v prípade väčšej firemnej fotovoltiky. Vo všeobecnosti sa však kontroluje následovné :

Inštalované FV panely – test a kontrola pripojenia, nastavenia a výkonu jednotlivých inštalovaných solárnych FV panelov aj použitých stringov, ktoré sú prijímačom solárnej energie. Vyhodnotenie stavu a návrh prípadne realizácia na nápravu nevhodného stavu – čistenie FVP, meranie izolačného stavu jednotlivých stringov a vodičov , úbytok výkonu na jednotlivých stringoch v porovnaní s deklarovaným výkonom výrobcu , meranie skratového prúdu a vhodnosť použitého istenia na zaistenie bezpečnosti pred požiarom . Kontrola a odhalenie nedostatkov pomocou termokamery na povrchu panelov.

Inštalované riadiace prvky FVS – test a kontrola správneho pripojenia, upgrade, fungovanie a výkon jednotlivých inštalovaných riadiacich technických prostriedkov pre spracovanie elektrickej energie z FVP, ako sú regulátory nabíjania akumulátorov, meniče, riadiaca jednotka, komunikačná jendnotka , záložný zdroj , samotná batéria.

Inštalovaná elektroinštalácia FVS – Test a kontrola správneho zapojenia, fungovania a prepojenia jednotlivých prvkov elektroinštalácie, t.j. inštalovaných ističov, prepäťovej ochrany, vypínačov, kabeláže, rozvodov a prúdových chráničov a spotrebičov pripojených k Fotovoltickému systému.

 

 

Nie ste na to sami.

Potrebujete poradiť?

Náš školený tím je pripravený Vám ochotne a odborne poradiť.