• Domov
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

UDELENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O PRÁVACH NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „SÚHLAS“) 1

1. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov

1.1. Užívateľ (je osoba, ktorá vyplnila formulár za účelom preposlania požiadavky o dopyt alebo informáciu)

vyjadrením súhlasu s obsahom tohto Súhlasu dobrovoľne udeľuje spoločnosti ELWEC, s. r. o.,

so sídlom Saleziánska 3, 01001 Žilina, IČO:526 171 49,

DIČ: 212 110 3413, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 73248/L (ďalej len „Predajca“) súhlas so

spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.3. Súhlasu, a to za účelom:

– priameho marketingu Predajcu (informovanie o produktoch a službách Predajcu).

– zisťovanie mienky Užívateľa o realizovanej službe, ktorú si zákazník zaplatil,

– evidencie aktivít Užívateľa v rámci jeho Zákazníckeho profilu.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.3. Súhlasu

na dobu trvania jeho Zákazníckeho profilu, ktorý bude Užívateľovi vytvorený na základe úspešnej

registrácie na Stránke.

Užívateľ udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň potvrdzuje, že osobné údaje

ním uvedené v registračnom formulári sú pravdivými a aktuálnymi údajmi o jeho osobe, ktorých

prípadnú zmenu sa Užívateľ zaväzuje oznámiť Predajcovi, a to formou ich aktualizácie v jeho

Zákazníckom profile.

1.2. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať ním udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,

ktorý bol udelený Predajcovi v zmysle tohto Súhlasu, a to vo forme zrušenia svojho Zákazníckeho

profilu. Postup pre zrušenie Zákazníckeho profilu upravuje článok V. Všeobecných obchodných

podmienok Predajcu (ďalej len „VOP“).

1.3. Predajca spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to:

– meno a priezvisko,

– adresa trvalého pobytu (v rozsahu ulica, číslo domu, mesto, PSČ),

– rok narodenia,

– telefónne číslo,

– emailová adresa.

1.5. Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek pripomienky, resp. otázky ohľadom ochrany osobných

údajov môže zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: elwec@elwec.sk

2. Poučenie Užívateľa o právach na ochranu osobných údajov

2.1. Užívateľ je o. i. oprávnený od Predajcu požadovať podľa ust. § 28 zákon č. 122/2013 Z.z. o

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti

najmä:

a) či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané.Pojmy použité v tomto Súhlase sa zhodujú

s pojmami zadefinovanými vo Všeobecných obchodných podmienkach Predajcu

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu Zákona o ochrane

osobných údajov,

c) informácie o zdroji, z ktorého Predajca ako prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na

spracúvanie,

d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré

sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona

o ochrane osobných údajov,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

ak Predajca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej

osoby.

2.2. Užívateľ má na základe písomnej žiadosti právo u Predajcu namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov

na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných

údajov na účely priameho marketingu.

2.3. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo

u Predajcu ako prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch

podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a

právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním

osobných údajov Užívateľa poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že

námietka Užívateľa ako dotknutie osoby je oprávnená, Predajca ako prevádzkovateľ je povinný

osobné údaje, ktorých spracúvanie Užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať

ihneď, ako to okolnosti dovolia.

2.4. Ak Užívateľ uplatní svoje právo podľa tohto článku Súhlasu

a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že si uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za

podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom

Užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a

kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Užívateľa; kópiu zápisnice je Predajca ako

prevádzkovateľ povinný odovzdať Užívateľovi,

c) u Sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo

zápisnicu odovzdať Predajcovi ako prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

2.5. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu

na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

2.6. Ak Užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva podľa tohto článku

Súhlasu môže uplatniť zákonný zástupca. Po smrti Užívateľa môže jeho práva ktoré mu vyplývali zo

Zákona o ochrane osobných údajov uplatniť blízka osoba.

2.7. Žiadosť Užívateľa podľa bodu 2.1. písm. a) až c), e) až h) tohto článku Súhlasu vybaví

Predajca bezplatne.

2.8. Žiadosť užívateľa podľa bodu 2.1. písm. d) tohto článku Súhlasu vybaví Predajca ako

prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených

vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s

odoslaním informácie Užívateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.9. Predajca ako prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Užívateľa podľa bodu 2.8.

a 2.9. tohto článku Súhlasu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

2.10. Užívateľ vyjadrením súhlasu s obsahom tohto Súhlasu vyhlasuje, že bol poučený o svojich

právach dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajoch. Zároveň si je Užívateľ

vedomý, že akékoľvek jeho práva a povinnosti v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov sú

obsiahnuté v Zákone o ochrane osobných údajoch.

2. Poučenie Užívateľa o právach na ochranu osobných údajov

2.1. Užívateľ je o. i. oprávnený od Predajcu požadovať podľa ust. § 28 zákon č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti
najmä:
a) či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
1
Pojmy použité v tomto Súhlase sa zhodujú s pojmami zadefinovanými vo Všeobecných obchodných
podmienkach Predajcu

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu Zákona o ochrane
osobných údajov,
c) informácie o zdroji, z ktorého Predajca ako prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na
spracúvanie,
d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona
o ochrane osobných údajov,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak Predajca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej
osoby.
2.2. Užívateľ má na základe písomnej žiadosti právo u Predajcu namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov
na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných
údajov na účely priameho marketingu.
2.3. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u Predajcu ako prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním
osobných údajov Užívateľa poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
námietka Užívateľa ako dotknutie osoby je oprávnená, Predajca ako prevádzkovateľ je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie Užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia.
2.4. Ak Užívateľ uplatní svoje právo podľa tohto článku Súhlasu
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že si uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom
Užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a
kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Užívateľa; kópiu zápisnice je Predajca ako
prevádzkovateľ povinný odovzdať Užívateľovi,
c) u Sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať Predajcovi ako prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
2.5. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
2.6. Ak Užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva podľa tohto článku
Súhlasu môže uplatniť zákonný zástupca. Po smrti Užívateľa môže jeho práva ktoré mu vyplývali zo
Zákona o ochrane osobných údajov uplatniť blízka osoba.
2.7. Žiadosť Užívateľa podľa bodu 2.1. písm. a) až c), e) až h) tohto článku Súhlasu vybaví
Predajca bezplatne.
2.8. Žiadosť užívateľa podľa bodu 2.1. písm. d) tohto článku Súhlasu vybaví Predajca ako
prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených
vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s
odoslaním informácie Užívateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.9. Predajca ako prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Užívateľa podľa bodu 2.8.
a 2.9. tohto článku Súhlasu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
2.10. Užívateľ vyjadrením súhlasu s obsahom tohto Súhlasu vyhlasuje, že bol poučený o svojich
právach dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajoch. Zároveň si je Užívateľ
vedomý, že akékoľvek jeho práva a povinnosti v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov sú
obsiahnuté v Zákone o ochrane osobných údajoch.